SHAIKH-YUSUF-MOTALA

Hazrat Moulana Yusuf Motala sahab(R.A)

(Principal & Shaikhul Hadis of Darul ulum Bury -UK &

Khalifa & Khadime Khas of Hazrat Shaikh Zakariya sahab r.a)

Taaziyati Bayanat -Paigamat-Naat about Hazrat Shaikh Yusuf Motala r.a

Bayanat by Hazrat Shaikh Yusuf Motala r.a