MO.IDRIS PATEL FALAHI SB(D.B)

BOOKS BY MOULANA IDRIS PATEL FALAHI SB(D.B)

NAME

LANGUAGE

Gujarati

Gujarati

Gujarati

English

Gujarati

Gujarati

Gujarati

Arabic

Akhlaqe salaf

Yuvano Ne Arpan

Aurato sambandhit hajj na masail

Azwaje Mutahhirat

Hayatus Salihat - 1

Hayatus Salihat - 2

Masaile Qurbani

Khutbat e Juma