Tajweed/KhutbaHazrat Moulana Qari Siddiq Sansrodi(d.b)

 Jumuah Khutba& Salat-Manchester 07-09-2018 SAVE
 Jumuah khutba,salat-Kosamba  30-03-2018  SAVE
 Qirat,Bayan in Takmile hifz-Makki masjid-Barbados 12-12-2017  SAVE
 Anleshwer   26-03-2017  SAVE
 Karmad  24-11-2016   SAVE
 Faliso ko takalluf hai agar -Masjide Noor-Harare 01-06-2016  SAVE
 Qiraat in Tartil-Masjide Noor-Harare 01-06-2016    SAVE
 Bayan after Isha -Masjide Noor-Harare 01-06-2016  SAVE
 Naat - Masjide Abbas -Harare  31-05-2016   SAVE
 Miftahul ulum - Taraj  28-04-2016   SAVE
 Jamiah Qassimiyah-Kharod 17-04-2016  SAVE
 Taraj  28-03-2016  SAVE
 Markaze islami - Ankleshwer  20-03-2016  SAVE
 Kantharia 18-11-2015 LISTEN SAVE
 IDA-Leicester  10-09-2015 LISTEN SAVE
 Darul Uloom- Leicester- 16-05-2015 LISTEN SAVE
 Jumuah Khutba & Salat - IDA-Lester  15-05-2015 LISTEN SAVE
 Jamiah-Haqqaniyah-Kathor  26-04-2015 LISTEN SAVE
 Darul Yatama-Bharuch  23-04-2015 LISTEN SAVE
 Tankaria 15-04-2015 LISTEN SAVE
 Sitpon  15-04-2015
 LISTEN SAVE
 Darul yatama - Bharuch 08-05-2014  LISTEN  SAVE
 Jamiah-Haqqaniyah-Kathor  03-05-2014  LISTEN  SAVE
 Sufi baug - Surat  31-03-2015  LISTEN SAVE
 Panoli  16-01-2014  LISTEN SAVE
 Jamiah Haqqaniyah - Kathor  07-05-2013  LISTEN SAVE
 Darul yatama - Bharuch 02-05-2013  LISTEN SAVE
 Takmile Hifz & Qiraat Programme -Lester 02-03-2013 LISTEN SAVE
 Jumma Khutba, Salat -Station masjid,Kosamba 08-07-11
LISTEN SAVE
 Important bayan about tajwid - Jamia Kathor 08-06-11
LISTEN SAVE


Hazrat Moulana Qari A.Aziz Falahi(d.b)

 Jumuah Khutba,Namaz - Jama masjid-Surat 08-03-2019   SAVE
 Jumuah khutba,Salat-Station masjid-Ankleshwer  19-10-2018  SAVE
 Jumuah Khutba & Salat  - Falahe Darain-Tarkesar  16-02-2018  SAVE
 Jumuah Khutba,salat-Kosamba 13-10-2017  SAVE
 Jumuah Khutba & Salah-Kawli  08-09-2017  SAVE
 Qiraat in tartil-Kawli  08-09-2017  SAVE
 Jumuah Khutba-Tarkesar  11-08-2017  SAVE
 Qirat  in tartil-Anleshwer  26-03-2017  SAVE
 Jumuah khutba,Salat--Tarkesar   20-01-2017  SAVE
 Qirat in tartil-Maraisburg  16-12-2016  SAVE
 Qirat in tartil- Venda 11-12-2016  SAVE
 Qiraat in tartil-Karmad  24-11-2016  SAVE
 Jumuah khutba-salat-Bharuch 02-09-2016    SAVE
 Qirat,Eid Salat,Khutba-Madagascar 06-07-2016  SAVE
 Qiraat in Tartil-Masjide Noor-Harare 01-06-2016   SAVE
 Qiraat in Tartil-Masjide Abbas -Harare  31-05-2016   SAVE
 Qiraat in tartil - markaze islami - Ankleshwer  20-03-2016  SAVE
 Jumuah khutba & Salat-Mosali   19-02-2016 LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil - Kantharia 18-11-2015 LISTEN SAVE
 Khuba e Jumuah-Jama masjid-Kosamba  20-11-2015 LISTEN SAVE
 Jumuah salat & Khutba-Rander  02-10-2015 LISTEN SAVE
 Jumuah Khutba,salat-Tadkesar 25-09-2015 LISTEN SAVE
 Eidul adha salat,Khutba-Tadkesar  25-09-2015 LISTEN SAVE
 Jumuah Khutba-Salat- Tadkesar  04-09-2015  LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil - Jamiah-Haqqaniyah-Kathor  26-04-2015 LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil -Darul Yatama-Bharuch  23-04-2015 LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil -Tankaria 15-04-2015 LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil -Sitpon  15-04-2015 LISTEN SAVE
 Qiraat in tartil - Sufi baug - Surat  31-03-2015  LISTEN SAVE
 Jumuah khutbah & Qiraat -Surat 20-03-2015  LISTEN  SAVE
 Jumuah Khutba,Salat-Tadkesar  30-01-2015  LISTEN  SAVE
 Qiraat in tartil - paguthan 22-12-2014  LISTEN  SAVE
 Jumuah khutbah-salat -  Limbayat  21-11-2014  LISTEN  SAVE
 Eid Salat-Khutbah - Tadkesar 06-10-2014  LISTEN  SAVE
 Khutba,Salat - Bodeli 03-10-2014  LISTEN  SAVE
 Jumuah Khutba,Salat -  Kosamba 29-08-2014  LISTEN  SAVE
 Khutba Salat - Tadkesar  28-03-2014  LISTEN  SAVE
 Khutba-Salat-Station masjid-Kosamba  21-03-2014  LISTEN SAVE


MIX SPEAKERS

 Qari Aiyub essaq(d.b)  Jumuah Khutba,Salat-Chudgar-masjid-Surat 16-03-2018  SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)
 Eidul fitr bayan,Namaz,Khutba- Perth  25-06-2017  SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b) Uptonelane-London  15-04-2017  SAVE
 Qari A.Haq Lajpuri  Khutba & Salat e Jumuah - Kacholi 09-12-2016 SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)  Khatme Quran Dua-Houghton 04-07-2016 SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)  Quran,Tarawih& Imp. of correct recitation-D.U.Zakariya 20-05-2016  SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)  Jumuah Khutba & Salat-Kapodra 22-04-2016 SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)  Complete Quran (Tarawih)
 SAVE
 Qari Aiyub essaq(d.b)  Surat Kahf SAVE
 Shaikh Talha Maniar(d.b)  Jumuah Khutba-Salat -Chudgar masjid - Surat  07-03-2014  LISTEN SAVE
Comments