shaikh-salim-dhorat
 DATE DETAIL LISTEN SAVE
    
    
 12-08-2018 Bayan for ulama-D.U.Azaadville     SAVE
 13-07-2018 Taaziyati  bayanfor Ml Abdullah Kapodrvi ra- IDA   
 SAVE
 11-05-2018 Ramazan kese guzare     SAVE
 15-04-2018  How much do we love the Quran-Preson 15-04-2018  SAVE
 13-04-2018 Ilm aur maal(Weekly majlis) 
 SAVE
 08-04-2018 Khatme Bukhari - IDA 8-04-2018  SAVE
 18-03-2018 Aqal ka sahih istimal-aik badi daulat-Weekly majlis     SAVE
 16-03-2018 Maut ki yaad aur aakhirat ki fikr-weekly majli s
 SAVE
 09-03-2018 Har qimat pr Allah khush rahe-weekly majlis   
 SAVE
 03-03-2018 Halal ki barkat w haram k nuqsanat-Monthly majlis 
 SAVE
 23-02-2018 Momine kamil w momine akmal-Weekly majlis     SAVE
 18-02-2018 Surah Muhammed - par 1  
 SAVE
 09-02-2018 Jalwat k liye khalwat zaruri hai -Weekly majlis 
 SAVE
 10-12-2018 Talaba w ulama se dard bhari guzarish-Jama masjid-Blackburn  (MUST) SAVE
    
 26-11-2017 Ulama bayan - Surat   26-11-2017 SAVE
 26-11-2017 Shaikh e kamil ka dama pakad lo-Surat     SAVE
 25-11-2017  Kutub beeni & Qutub beeni -Opening of Shaikh Abdullah Kapodrvi's academy-Kharod  SAVE
 24-11-2017 Pure pure Deen me dakhil ho jao - Bhorya   (MUST)  SAVE
 23-11-2017 Bhoriya      SAVE
 23-11-2017 Tasawwuf ki ruh-Dabhel khanqah  23-11-2017
  SAVE
 23-11-2017 Talibe ilm kise kehte hai?  Jamiah Dabhel 
  SAVE
    
26-12-2010 Wo Dil Dil Nahi-Preston (new)  LISTEN SAVE
24-12-2010 Qowmiyyat ki Bimaari se Bacho(new)  LISTEN SAVE
26-11-2010Hamesha Sach Bolo  LISTEN SAVE
19-11-2010Allah se Mangne ki 'Aadat Daalo  LISTEN SAVE
17-11-2010Khshiyyat-Kaamyaabi ka Darwaaza(eid bayan,khutba,salat)
  LISTEN SAVE
12-11-2010
Muhabbat zaat se hoti he   LISTEN SAVE
07-11-2010
Ghunaon se bacho jitna tum se ho sake   LISTEN SAVE
06-11-2010Haz.ibrahim al.ki qurbani
  LISTEN SAVE
05-11-2010Masaaibo Takaaleef ki Haqeeqat 05-11-2010  LISTEN SAVE
29-10-2010 Apni marzi allah ki marzi pr qurban   LISTEN SAVE
22-10-2010 Aik Dusre se Dil saaf rakho  SAVE
15-10-2010 Seerate Tayyibah ki kuch jhalak  SAVE
03-10-2010 Ishqe Ilaahi Haasil Krne Ka Tariqa(khanqah majlis)
  SAVE
24-09-2010Madaaris ka kirdaar (IDA)
  SAVE
24-09-2010 Allah ki riza-Zindagi ka maqsad,Leicester  SAVE
16-09-2010 
Dil ko Zakir banaao, Burnley
  SAVE
15-09-2010 Namaaz ko qaaim kese kare,Bolton
  SAVE
14-09-2010 Allah ta'alaa ke Mahbub bano,Preston
  SAVE
21-05-2010Haz.Abdullah bin Zubair rd.ki shahaadat-2  SAVE
07-05-2010Haz.Abdullah bin Zubair rd.ki shahaadat-1
  SAVE
05-03-2010
Haz.Umar ibn Abd-al-Aziz ra aur fikre akhirat
  SAVE
01-01-2010
Allah ki muhabbat ka gohar
  SAVE
20-11-2009
Haz.Muaaz rd. awr unki nasihate
  SAVE
25-09-2009
Istiqaamat kiya hey
  SAVE
12-06-2009
Mot se gaflat
  SAVE
05-06-2009Dunya ki chamak damak aur Allah ki muhabbat
  SAVE
 ???Amaliyat ki Haqiqat (new) LISTEN SAVE
    


HAJJ SPECIAL :

 DETAIL SAVE
 Hajj ka Tariqa - 1 SAVE
 Hajj ka Tariqa - 2 SAVE
 Hajj ka Tariqa - 3 SAVE
 Hajj ka Tariqa - 4 SAVE
 Hajj ka Tariqa - 5 SAVE