Khatme Bukhari Jalsa


DATE
SPEAKER
PLACE
LISTEN
 SAVE
     
     
 04-04-2018 Mo.Taqiyuddin Nadwi db  Khatme Bukhari - D.U.Bury 
  SAVE
 04-03-2018  Mo.Taqiyuddin Nadwi db  Khatme Bukhari - Kharod 
  SAVE
 13-05-2016 Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Khatme Bukhari- Jamiah ibne Abbas-Ahmedabad  SAVE
 12-05-2016 Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  Khatme Bukhari-Mangrol
  SAVE
 08-05-2016 Shaikh Salimk Dhorat(d.b)  Islamic Dawah Academy - UK
  SAVE
 07-05-2016 Qari Rashid Ajmeri(d.b) Khatme Bukhari-Panoli  SAVE
 01-05-2016 Shaikh Fazlurrehman Azmi(d.b)  Khatme Bukhari-Dawatul imaan-Bradford  SAVE
 30-04-2016 Mo.Yusuf Motala(d.b)  Khatme Ibne majah-Preston 
  SAVE
 30-04-2016 Mo.Muslihuddin Qasmi(d.b)  Khatme Bukhari - Dewsbury markaz  
  SAVE
 29-04-2016 Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) Khatme Bukhari-Faizanul Quran-Ahmedabad  SAVE
 28-04-2016 Mufti Taqi Usmani(d.b) Khatme Bukhari - Karachi  SAVE
 24-04-2016 Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  
 Khatme Bukhari-Kharod 
  SAVE
 23-04-2016 Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) Khatme Mishqat-Surat  
  SAVE
 22-04-2016 Mufti Khalil Kawiwala(d.b)
 Khatme-Bukhari-Kawi  
  SAVE
 22-04-2016 Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) Khatme Bukhari-Kim  SAVE
 21-04-2016 Mufti Raza ul haq sb(d.b)
 Khatme-Bukhari-D.U.Zakariya  
 21-04-2016 Qari Rashid Ajmeri(d.b) Khatme Bukhari-Taraj    SAVE
 17-04-2016 Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)
 Khatme Bukhari-Kathor   SAVE
 14-04-2016 Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Khatme Mishkat-Nandasan   SAVE
 31-03-2016 Mufti Umar Faruk Luharvi (d.b)  Khatme Bukhari - Sufibaug,Surat  
  SAVE
     
14-06-2015 
Mawlaanaa Saleem Nawaab DB
 Khatmul Bukhaari – Noorul Islam Madrasah – London  SAVE
13-06-2015
Mufti Umar Faruk Luharvi 
 Khatmul Bukhaari   – Upton Lane – London  SAVE
24-05-2015
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Khatme Bukhari-Mangrol- 
 LISTEN SAVE
19-05-2015
Shaikh Salimk Dhorat(d.b)
 Iftitahe Bukhari - Bolton
 
 SAVE
18-05-2015
Shaikh Fazlurrehman Azmi(d.b)
 Khatme Bukhari & Muslim - D.U.Azaadville
  SAVE
17-05-2015
Mo.Muslihuddin (d.b) 
 Khatme Bukhari-Dewbury-Markaz  
 LISTEN SAVE
15-05-2015
Mufti Khalil Kawiwala(d.b)  
 Khatme Bukhari - Kawi 
 LISTEN SAVE
10-05-2015
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  
 Khatme bukhari-Kharod   
 LISTEN  SAVE
07-05-2015Mufti Zarwali (d.b) 
 Khatme Bukhari - Ahsanul uloom  SAVE
06-05-2015 
Mufti Taqi Usmani(d.b)  
 Khatme Bukhari - Karachi  SAVE
03-05-2015
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Khatme Bukhari - Kathor  LISTEN SAVE
30-04-2015 
Qari Rashid Ajmeri(d.b)
 Khatme Bukhari - taraj  
 LISTEN SAVE
     
10-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   Khatme Tirmizi - Darul Uloom Bury 
 LISTEN SAVE
09-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   tarting of Bukhari - Darul Uloom Leicester
 LISTEN SAVE
08-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   Khatme Bukhari - Darul Uloom Bury   LISTEN SAVE
07-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   Khatme Bukhari-Blackburn 
 LISTEN SAVE
06-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   Khatme Mishkat - Preston   LISTEN SAVE
06-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)   Khatme Muslim - Preston
 LISTENSAVE
02-06-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Khatme Bukhari-Mahadur Rashid-Chipata  
 LISTEN SAVE
01-06-2014Mufti Umar Faruk Luharvi  Khatme Bukhari-Jamia Sirajul Ulum - London  LISTEN SAVE
29-05-2014Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Khatme Bukhari - Mangrol  
 LISTEN SAVE
29-05-2014Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Her Amal tola jayega-Khatme Bukhari - Sidokar
 LISTEN  SAVE
27-05-2014Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  Tarbiyat ke sunahre Usool-Khatme Bukhari-Kharod LISTEN SAVE
26-05-2014Mufti Muslihudeen Khatme Bukhari - Dewsbury Markaz Darul Uloom
 LISTEN SAVE
25-05-2014 Shaikh Yusuf Motala(d.b)  Khatme Bukhari-Darul Uloom Dawatul Imaan-Bradford
 LISTEN SAVE
18-05-2014Mufti Taqi Usmani(d.b)   Khatme Bukhari - Karachi LISTEN SAVE
18-05-2014Shaikh Zulfiqar Naqshbandi (d.b) Khatme Bukhari-Nurul Ilm Academy
 LISTEN SAVE
18-05-2014Mufti Muhammed Sarodi (d.b)   Khatme-Bukhari-Kathor 
 LISTEN SAVE
17-05-2014Mufti Salman Masurpuri(d.b) Khatme Bukhari - Manubar  LISTEN SAVE
15-05-2014Mufti Zarwali (d.b)  Khatme Bukhari - Ahsanul uloom
 LISTEN SAVE
15-05-2014Qari Rashid Ajmeri(d.b) Khatme Bukhari - Taraj 
 LISTEN SAVE
16-04-2014Mufti Umar Faruk Desai (d.b)   Khatme bukhari - Sufibag - Surat  
 LISTEN SAVE
     
   2013  
30-06-2013  Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Khatme Bukhari - Darul ulum Bury   LISTEN SAVE
28-06-2013  Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Khatme Bukhari - Bolton    LISTEN SAVE
25-06-2013
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Iftitahe Bukhari - Zambia    LISTEN SAVE
23-06-2013
Shaikh A.Rahim Limbada(d.b) 
 Khatme Bukhari - London (eng.)   
 LISTEN SAVE
12-09-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
 Khatme Bukhari - Jamia Faizanul Quran - Ahmedabad
 LISTEN SAVE
11-06-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   Khatme Bukhari - Panoli  11-09-2013 LISTEN SAVE
08-06-2013Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
 Khatme Bukhari - Sidokar 
 LISTEN SAVE
02-06-2013
Mo.Aiyub Surati(d.b) 
 Khatme Bukhari - Darul ulum Leicester  
 LISTEN SAVE
02-06-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Khatme Bukhari - Sufibaug - Surat  02-06-2013 LISTEN SAVE
29-05-2013
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b)
 Khatme Bukhari - Jamiah Dabhel
 LISTEN SAVE
27-05-2013 
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Khatme Bukhari - Jamiah Ibne Abbas - Ahmedabad  LISTEN SAVE
26-05-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Khatme Bukhari - Jamnagar   LISTEN SAVE
19-05-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) Khatme Bukhari - Kathor
 LISTEN SAVE
01-05-2013
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Mizaje Nabwi ko Pechnna Uleema ka wasf   LISTEN SAVE
01-05-2013Shaikh A.Rahim Limbada(d.b) 
 Khatme Bukhari - Surat  
 LISTEN SAVE
     
    2012  
     
08-07-2012
Shaikh Yusuf Motala(d.b)    Khatme bukhari - Darul ulum Bury   LISTEN
 SAVE
02-07-2012
Mo.Sajjad nomani(d.b) 
 Khatme Bukhari - Sitpon    LISTEN
 SAVE
01-07-2012 Mo.Muslihuddin (d.b) -UK
 Khatme Bukhari - Takoli 
 LISTEN
 SAVE
30-06-2012
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  jamiatul ilm wal huda- Blackburn   LISTEN SAVE
26-06-2012
Mufti Ahmed Khanpuri(d.b) 
 Khatme bukhari   Kolhapur  LISTEN  SAVE
25-06-2012
Mufti Taqi Usmani(d.b) 
 Khatme Bukhari - Blackburn  LISTEN SAVE
24-06-2012
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   
 Khatme bukhari - Sidokar     LISTEN SAVE
12-06-2012
Mo.Fazlurrehman azmi (d.b)  
 Khatme Bukhari - Dewsbury Markaz  LISTEN SAVE
 Moulana Dr A.Razzaq Iskandar  Khatam e Bukhari
 LISTEN
 SAVE
09-06-2012Shaikh Fazlurrehman azmi 
 Iftitahe Bukhari-Darul Uloom Bolton    LISTEN SAVE
10-06-2012
Mufti Taqi Usmani(d.b)  
 Bukhari ka Paigham- har amal tola jayega(Khatme Bukhari)   LISTEN SAVE
10-06-2012
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  
 Khatme Bukhari  - Jamia Kharod
 LISTEN SAVE
07-06-2012
Qari Rashid ajmeri(d.b)   
 Khatme Bukhari  - Jamia Taraj   LISTEN SAVE
06-06-2012
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)   
 Khatme Bukhari  - Jamia Rashidiya,Naroli LISTEN SAVE
06-06-2012
Mufti Ismail Kacholvi(d.b) 
 Khatme Bukhari - Jamia Haqqaniya - Kathor LISTEN SAVE
29-05-2012
Shaikh Zulfiqar naqshbandi(d.b)   Khatm e Mishkat Shareef 
 LISTEN SAVE
25-05-2012
Mufti Saeed Palanpuri(d.b) 
 Khatme bukhari - Jamia Sufibag-Surat
 LISTEN  SAVE
     
   2011  
     
11-07-2011
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Darulum Blackburn LISTEN  SAVE
11-07-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
 Khatme Bukhari -  Jamia Daund (Pune)
 LISTEN SAVE
10-07-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b)  
 Khatme Bukhari-Jamia Husainiya-Akola LISTEN SAVE
09-07-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Madni Darut tarbiyat - Karmali
 LISTEN  SAVE
08-07-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Jamia Rashidiya - Nani Naroli
 LISTEN  SAVE
06-07-2011
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)
 Jamia miftahululm -Taraj
 LISTEN
 SAVE
05-07-2011
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)
 Jamia  Aalipor
 LISTEN  SAVE
04-07-2011
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)  
 Jamia Haqqania - Kathor
 LISTEN
 SAVE
02-07-2011
Shaikh Salim Dhorat(d.b)
 Islamic Dawah Academy - Lester
 LISTEN
 SAVE
29-06-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Khatme Bukhari - Ahmedabad
 LISTEN SAVE
25-06-2011Shaikh Hanif Luharvi(d.b)
 Jamia Islamia Sufi baug- Surat
 LISTEN SAVE
25-06-2011Mufti Khalil Kawi wala(d.b)  Jamia Naqibul Islam - Kawi
 LISTEN SAVE
25-06-2011Mufti Taqi Usmani(d.b)    Darululm Karanchi
 LISTEN SAVE
23-06-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Jamia Sidokar - Kathiyawad
 LISTEN SAVE
22-06-2011
Mo.Salimullah Khan SB(d.b) 
 Maahade Usman r.d LISTEN  SAVE
19-06-2011
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Jamia Wadali
 LISTEN SAVE
18-06-2011
Mufti Zarwali Khan sb(d.b) 
 Jamia Ahsanul ulum
 LISTEN SAVE
??-??-2011
Mufti Mahmud Bardoli(d.b)
 Mumbai LISTEN
 SAVE
20-07-2010Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Madni Darut tarbiyat - Karmali
  SAVE
18-07-2010
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Jamia Akkalkua
 LISTEN SAVE
18-07-2010
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b)
 Jamia Qassimiya - Kharod
  SAVE
17-07-2010
Shaikh Yunus Jonpuri(d.b) 
 Jamia Mahi
  SAVE
15-07-2010
Shaikh Hanif Luharvi(d.b) 
 Jamia Rashidiya - Nani Naroli
  SAVE
   
Mo.Zulfiqar sb(r.a) - Tadkesar
 Darululum Baroda
 LISTEN SAVE
??-??-2001Shaikh Riyazul haq(d.b)
===
 LISTEN SAVE
 Mufti Nizamuddin Shamzai(r.a)
=== LISTEN SAVE