Shaikh Yunus Jonpuri


Seminar on the life & work of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod

Shaikh Hanif Luharvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Ahmed Laat db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Habib Bandwi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Sufiyan Qasmi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mou.Abdullah kapodrvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Ahmed Khanpuri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mufti Khalid Saifullah db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mo.Shahid Saharanpuri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Umrain Rahmani db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Gulam Vastanvi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Mo.Khalid Gazipuri Nadwi db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Salman Mazahiri db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Moulana Peer Talha sb db
Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
Starting session
8:30 AM-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
2nd session
Before Zuhar-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
3rd session
Aftet Zuhar-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018
 SAVE
4th session
After magrib-Seminar on the life of Shaikh Yunus Jaunpuri ra-Kharod  08-03-2018  SAVE
 DATE  DETAIL  LISTEN  SAVE
       
 18-07-2017  Shaikh Hanif Luharvi db -Shaikh Yunus ra ki kuch yaade,kuch baate - Surat      SAVE
 18-07-2017  Shaikh A.Rahim limbada-Shaikh Yusnus ra k ulum ki nashro ishaat -Unn    SAVE
 18-07-2017  Shaikh A.Rahim limbada- Shaikh Yunus sb ra-aik wali e kamil-Jamiah Kathor 
   SAVE
 17-07-2017  Shaikh A.Rahim limbada- Shaikh Yunus ra k Wisaal ke Ahwaal-Umarwada    SAVE
 17-07-2017  Shaikh A.Rahim limbada- shaykh yunus ra ka Ilmi Inhimaak-Markaze Islami-ankleshwar    SAVE
 12-07-2017  Taaziyati jalsa -Mazahir ulum - Saharanpur   (HQ recording)    SAVE
 15-07-2017  Mufti Umar faruq luharvi db - Taaziyati-jalsa-D.U.LOndon
   SAVE
 13-07-2017  Shaikh Hanif Luharvi db-Taaziyati bayan-Qasimul ulum-Toronto    SAVE
 11-07-2017  Shaikh Hanif Luharvi db-Taaziyati bayan - Masjide Abubakr-Scarborough  
   SAVE
 11-07-2017  Qari Rashid Ajmeri db -Taaziyati bayan -Darul ulum Ashrafia-Rander    SAVE
 12-07-2017  Mufti Muhammed Sarodi db-Taaziyati bayan - Jamiah Haqqaniyah - Kathor
   SAVE
       
       
   BAYANAT / DURUS OF SHAIKH YUNUS SB RA    
       
   COmplete recordings of UK tour
  LINK
 10-05-2017  Starting of Bukhari-Batley 
   SAVE
 16-04-2017  Khatme Bukhari-Kharod 
   SAVE
       
 29-05-2016  Khatme-Bukhari-London    SAVE
 28-05-2016  Khatme Bukhari - Jamiatul Ilm wal huda-Blackburn    SAVE
 28-05-2016  Starting of Bukhari-Mahadus shuhada-Preston 
   SAVE
 28-05-2016  Khatam of Muslim -Madarsa Imam Muhammed Zakariya RA 
   SAVE
 27-05-2016  Ahkaame Sharae ki hikmate -(Khatme Bukhari) - D.U.Bury 
   SAVE
 27-05-2016  Majlis of Thulathiyyate Bukhari & Awaaile Sunbuliyyah  
   SAVE
 26-05-2016  Starting of Bukhari - Bradford
   SAVE
 24-04-2016  Khatme Bukhari-Kharod  
   SAVE
       
 09-06-2015  Iftitaah-e-Bukhari Shareef - Blackburn - 
 LISTEN  SAVE
 08-06-2015  Masturaat me deeni taalim ki ahmiyat - Bolton   LISTEN  SAVE
 08-06-2015  Iftitah-of-Bukhari-Preston   
 LISTEN  SAVE
 08-06-2015  Darul Uloom Bury 
 LISTEN  SAVE
 06-06-2015  Khatme Bukhari - Blackburn DarulUloom -
 LISTEN  SAVE
 05-06-2015  Aapas me muhabbat karo - Heathrow Masjid 
 LISTEN  SAVE
 10-05-2015  Khatme bukhari-Kharod   
 LISTEN  SAVE
 10-06-2014  Khatme Tirmizi -Darul Uloom Bury   LISTEN  SAVE
 09-06-2014  Starting of Bukhari-Darul Uloom Leicester     LISTEN  SAVE
 08-06-2014  Ittiba e Sunnat - Nuneton  LISTEN  SAVE
 08-06-2014  Khatme-Bukhari-Darul-Ulum-Bury 
 LISTEN  SAVE
 06-06-2014  Khatme Mishkat - Preston 
 LISTEN  SAVE
 06-06-2014  Khatme Muslim - Preston 
 LISTEN  SAVE
 02-06-2014  Khatme Bukhari-Mahadur Rashid-Chipata     LISTEN  SAVE
 27-05-2014  Tarbiyat ke sunahre Usool-Khatme Bukhari-Kharod  LISTEN  SAVE
 30-06-2013  Khatme Bukhari - Darul ulum Bury 
 LISTEN SAVE
 28-06-2013   Khatme Bukhari - Bolton  
 LISTEN SAVE
 25-06-2013  Iftitahe Bukhari - Zambia  
 LISTEN SAVE
 18-06-2013  Khatme Bukari - Kharod 
 LISTEN SAVE
 30-06-2012  jamiatul ilm wal huda- Blackburn   LISTEN SAVE
 10-06-2012  Khatme Bukhari  - Jamia Kharod  LISTEN SAVE
 17-07-2011  Darul ulum London
 LISTEN
SAVE
 16-07-2011  Tafsir e Surah asr - Glouster
 LISTEN SAVE
 11-07-2011  Khatme BUKHARI - Blackburn
 LISTEN SAVE
 06-07-2011  Khatme BUKHARI  - Taraj
 LISTEN SAVE
 05-07-2011  Khatme BUKHARI - Aalipor
 LISTEN SAVE
 04-07-2011  Khatme BUKHARI - Kathor
 LISTEN SAVE
 21-07-2010  Stanger Masjid-Sauth Africa 
  SAVE
 18-07-2010  Khatme BUKHARI - Akkakuwa
 LISTEN SAVE
 18-07-2010  Khatme BUKHARI,Kharod 
  SAVE
 17-07-2010  Khatme BUKHARI,MAHI 
  SAVE