Shaikh Yunus Jonpuri DATE DETAIL LISTEN SAVE
    
 18-07-2017 Shaikh Hanif Luharvi db -Shaikh Yunus ra ki kuch yaade,kuch baate - Surat    SAVE
 18-07-2017 Shaikh A.Rahim limbada-Shaikh Yusnus ra k ulum ki nashro ishaat -Unn  SAVE
 18-07-2017 Shaikh A.Rahim limbada- Shaikh Yunus sb ra-aik wali e kamil-Jamiah Kathor 
  SAVE
 17-07-2017 Shaikh A.Rahim limbada- Shaikh Yunus ra k Wisaal ke Ahwaal-Umarwada   SAVE
 17-07-2017 Shaikh A.Rahim limbada- shaykh yunus ra ka Ilmi Inhimaak-Markaze Islami-ankleshwar  SAVE
 12-07-2017 Taaziyati jalsa -Mazahir ulum - Saharanpur   (HQ recording)  SAVE
 15-07-2017 Mufti Umar faruq luharvi db - Taaziyati-jalsa-D.U.LOndon
  SAVE
 13-07-2017 Shaikh Hanif Luharvi db-Taaziyati bayan-Qasimul ulum-Toronto  SAVE
 11-07-2017 Shaikh Hanif Luharvi db-Taaziyati bayan - Masjide Abubakr-Scarborough  
  SAVE
 11-07-2017 Qari Rashid Ajmeri db -Taaziyati bayan -Darul ulum Ashrafia-Rander  SAVE
 12-07-2017 Mufti Muhammed Sarodi db-Taaziyati bayan - Jamiah Haqqaniyah - Kathor
  SAVE
    
    
  BAYANAT / DURUS OF SHAIKH YUNUS SB RA  
    
  COmplete recordings of UK tour
 LINK
 10-05-2017 Starting of Bukhari-Batley 
  SAVE
 16-04-2017 Khatme Bukhari-Kharod 
  SAVE
    
 29-05-2016 Khatme-Bukhari-London  SAVE
 28-05-2016 Khatme Bukhari - Jamiatul Ilm wal huda-Blackburn  SAVE
 28-05-2016 Starting of Bukhari-Mahadus shuhada-Preston 
  SAVE
 28-05-2016 Khatam of Muslim -Madarsa Imam Muhammed Zakariya RA 
  SAVE
 27-05-2016 Ahkaame Sharae ki hikmate -(Khatme Bukhari) - D.U.Bury 
  SAVE
 27-05-2016 Majlis of Thulathiyyate Bukhari & Awaaile Sunbuliyyah  
  SAVE
 26-05-2016 Starting of Bukhari - Bradford
  SAVE
 24-04-2016 Khatme Bukhari-Kharod  
  SAVE
    
 09-06-2015 Iftitaah-e-Bukhari Shareef - Blackburn - 
 LISTEN SAVE
 08-06-2015 Masturaat me deeni taalim ki ahmiyat - Bolton  LISTEN SAVE
 08-06-2015 Iftitah-of-Bukhari-Preston   
 LISTEN SAVE
 08-06-2015 Darul Uloom Bury 
 LISTEN SAVE
 06-06-2015 Khatme Bukhari - Blackburn DarulUloom -
 LISTEN SAVE
 05-06-2015 Aapas me muhabbat karo - Heathrow Masjid 
 LISTEN SAVE
 10-05-2015 Khatme bukhari-Kharod   
 LISTEN  SAVE
 10-06-2014 Khatme Tirmizi -Darul Uloom Bury  LISTEN SAVE
 09-06-2014 Starting of Bukhari-Darul Uloom Leicester    LISTEN SAVE
 08-06-2014 Ittiba e Sunnat - Nuneton LISTEN SAVE
 08-06-2014 Khatme-Bukhari-Darul-Ulum-Bury 
 LISTEN SAVE
 06-06-2014 Khatme Mishkat - Preston 
 LISTEN SAVE
 06-06-2014 Khatme Muslim - Preston 
 LISTEN SAVE
 02-06-2014 Khatme Bukhari-Mahadur Rashid-Chipata    LISTEN SAVE
 27-05-2014 Tarbiyat ke sunahre Usool-Khatme Bukhari-Kharod LISTEN SAVE
 30-06-2013  Khatme Bukhari - Darul ulum Bury 
 LISTENSAVE
 28-06-2013   Khatme Bukhari - Bolton  
 LISTENSAVE
 25-06-2013  Iftitahe Bukhari - Zambia  
 LISTENSAVE
 18-06-2013  Khatme Bukari - Kharod 
 LISTENSAVE
 30-06-2012  jamiatul ilm wal huda- Blackburn   LISTENSAVE
 10-06-2012  Khatme Bukhari  - Jamia Kharod  LISTENSAVE
 17-07-2011  Darul ulum London
 LISTEN
SAVE
 16-07-2011  Tafsir e Surah asr - Glouster
 LISTEN SAVE
 11-07-2011  Khatme BUKHARI - Blackburn
 LISTEN SAVE
 06-07-2011  Khatme BUKHARI  - Taraj
 LISTEN SAVE
 05-07-2011  Khatme BUKHARI - Aalipor
 LISTEN SAVE
 04-07-2011  Khatme BUKHARI - Kathor
 LISTEN SAVE
 21-07-2010  Stanger Masjid-Sauth Africa 
  SAVE
 18-07-2010  Khatme BUKHARI - Akkakuwa
 LISTEN SAVE
 18-07-2010  Khatme BUKHARI,Kharod 
  SAVE
 17-07-2010  Khatme BUKHARI,MAHI 
  SAVE