CORONA


Online bayanat series duning covid period


 25-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Aik Jame Dua ki tashrih -Eidul Fitr bayan-Allahabad  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
  
Mufti Faruq Barodvi db 
Eid ka paigam aur falsafa
 SAVE
   
   
 24-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
  SAVE
Moulana Qamruzzaman db 
Islam me ma'ash ka maqam-After Zuhar-Allahabad
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db  
Tafsir e Surah Aadiyat (with Sawal jawab)   
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 51
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Qayamah(Part-1)    
 SAVE
  23-05-2020 
   
Moulana Qamruzzaman db  
Surah e Fatiha ka khulasa-2
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Aakhirat ki fikr kijiye
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Ramzan ka ikhtitaam 3 cheezon par; Shukr, Istighfaar & Dua
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis 
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Tafsir e Surah Zilzaal (with Sawal jawab)   
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db  
Tafsir e Surah Aale Imran - 50
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db 
Eid kese manaye?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db 
Shamail e Muhammadia (Part-29)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Dahr (Part-5)   
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db Istiqamat aur Nadamat
 SAVE
   
  22-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Surah e Fatiha ka khulasa-1
 SAVE
Moulana Qamruzzaman db 
Aamal pr Ramazan baad bhi istiqamat rakhe(Jumuah bayan)
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Ramazan k aakhri awqaat
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Dua on Khatme Quraan 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Bayan & Dua on Khatme Quraan
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 6 (with Sawal jawab)  
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 49 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Ramazan k bare me aik hadis ki tashrih
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-28)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Dahr (Part-4)  
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Acha guman aur wada pura krna
 SAVE
   
  21-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Muhabbate Rsul-Seerate Rasul SAW ka sabse zaruri pehlu
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tafsir e Surah e ikhlas
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 28
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 5 (with Sawal jawab)  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Namaz e Eid k mutalliq zaruri masail (MUST)
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 48
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Islah ki fikr kijiye
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-27)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Dahr (Part-3) 
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Juth ki buraiya aur uski mukhtalif shakle
 SAVE
   
  20-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db
Shabe qadr ke bare me bayan
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Fazaile Shabe Qadr with emotional dua
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 27   
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 4 (with Sawal jawab)  
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 47
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Bacho ki imaani tarbiyat kese kare?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-26)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Dahr (Part-2)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Naam rakhne k aadab
 SAVE
   
  19-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Taqwa - Ramzan ka asal fariza-Bayan after 26th Tarawih      SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tafsir e Surah e Falaq -2 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis    
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 26   
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Deeni Sawal jawab  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 46
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Kamyabi kis me hai?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-25)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Dahr (Part-1)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Rizqe halal - aik aham fariza
 SAVE
   
  18-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db  
Hazrat Hakim Luqman kai kuch baate(part-3)-Bayan after 25th Tarawih    
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tafsir e Surah e Falaq -1
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 25    
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 3 (with Sawal jawab)   
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 45
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Aao ! Namaz sikhe  (part-3) 
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-24)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Mursalaat (part-3) 
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Sharab au juwe ki mazammat
 SAVE
   
  17-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db  
Hazrat Hakim Luqman kai kuch baate(part-2)-Bayan after 24th Tarawih   
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tafsir e Surah e Naas
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 24   
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 2 (with Sawal jawab)    
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 43
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Aao ! Namaz sikhe  (part-2)
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-23)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Mursalaat (part-2)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Aapsi raham w karam aur Khair Khawahi
 SAVE
   
  16-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Hazrat Hakim Luqman kai kuch baate-Bayan after 23rd Tarawih    SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Tafsir e Muawwazatain(Surah Falaq w Surah Naas)
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 23  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Mulk -Part 1 (with Sawal jawab)        
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 43
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Aao ! Namaz sikhe  (part-1) SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-22)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Mursalaat (part-1) SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Khel kud k bare me Islami Nazariya (part-2)
 SAVE
   
  15-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Bayan after 22nd Tarawih  
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Tafsir e Surah e Fatiha-3  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 22 
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tahrim -Part 5 (with Sawal jawab)       
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 42
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Taubah kr k dosti ker lai
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-21)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naba (part-3)    
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Allah ki banawat me tabdili jurme azim hai
 SAVE
   
  14-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db
Taqaza e tabiat k khilaf krne ka naam din hai
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Tafsir e Surah e Fatiha-2 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis    
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 21  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tahrim -Part 4 (with Sawal jawab)          SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 41
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Tawakkul kese peda kare?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-20)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naba (part-2)   
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Khel kud k bare me Islami Nazariya (part-1) SAVE
   
   13-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Fazail e Istigfar 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Tafsir e Surah e Fatiha-1
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 20
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tahrim -Part 3 (with Sawal jawab)       
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 40
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Dil ko kese sanware?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-19)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naba (part-1)  
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Badgumani aur bhai chargi
 SAVE
   
  12-05-2020 
   
Moulana Qamruzzaman db  
Ahle Ilm k liye Kalimah e Tayyiba k zikr ki zarurat
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Qayamat k sawalat
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 19
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tahrim -Part 2 (with Sawal jawab)        
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 39
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Zindagi ka maqsad kese paye?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-18)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naziaat (part-3) 
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Aapsi Talluqat k qawanin
 SAVE
   
  11-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
3 chizo me najat -Bayan after 18th Tarawih   SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Duniya ki zindagi kaha guzari?
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab ki majlis
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 18
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tahrim -Part 1 (with Sawal jawab)       
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 38
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Neemate Islam pr Allah ka shukr ada kare
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-17)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naziaat (part-2)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Hasad aur La'anat
 SAVE
   
 10-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db  
Short Tafsir of Surah Tabarak-Bayan after 17th Tarawih    
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Surah Tahrim ka khulasa -2
 SAVE
Mufti Kamaluddin Ahmed db
College/University k kamyab student kese bane?
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Walidain k khuquq
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 17  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 7 (with Sawal jawab)      
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 37
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Chota sa amal bhi bada ban jata hai
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-16)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Naziaat (part-1)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Zindo aur Murdo ka zikre khair w shar
 SAVE
   
  09-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db 
Bayan after 16th Tarawih   
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Surah Tahrim ka khulasa -1
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Awlaad k huqu w arbiyat
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 16  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 6 (with Sawal jawab)     
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 36
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Kiye jao koshish mere dosto !
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-15)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Abasa(Part-2)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Badla aur intiqam ki shakle
 SAVE
   
  08-05-2020 
Moulana Qamruzzaman db
Bayan after 15th Tarawih
 SAVE
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 15th Tarawih (with Sawal jawab)   
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Allah k bando k khairkhwah bano
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 15  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 5 (with Sawal jawab)     
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db 
Deen kamil ittiba ka naam hai
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 35
 SAVE
Moulana Khalil Randeri dbShamail e Muhammadia (Part-14)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Abasa
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Gibat aur ilzaam tarashi ki shakle(Part-2)  
 SAVE
   
   07-05-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 14th Tarawih (with Sawal jawab)    
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Aik dusre k bhai bhai ban jao
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 14  
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 4 (with Sawal jawab)    
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db  Islam ka libas
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 34 
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-13)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Takwir  (Part-2)   SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Gibat aur ilzaam tarashi ki shakle(Part-2) 
 SAVE
   
   06-05-2020 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Sahih insaan kese bane?
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab    
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 13    SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 3 (with Sawal jawab)   
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Hukam manna adab se barh kr hai
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir e Surah Aale Imran - 33
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-12)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Takwir
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Gibat aur ilzaam tarashi ki shakle(Part-1)
 SAVE
   
  05-05-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 12th Tarawih (with Sawal jawab)    
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Uswa e Rsul SAW
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 12
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 2 (with Sawal jawab)    
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Duniya imtihan ki jaga hai
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir e Surah Aale Imran - 32
 SAVE
Moulana Khalil Randeri dbShamail e Muhammadia (Part-11)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Infitaar
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Aadab e Majlis (Part-5)   
 SAVE
   
  04-05-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 11th Tarawih (with Sawal jawab)    
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Qana'at - rahat hasil krne ka rasta
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab    
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 11  [Suras  Ra’d, Ibrahim, Hijr, Nahl.]
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Talaq - 1 (with Sawal jawab)   
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Aqidah e Aakhirat ka nafa
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir e Surah Aale Imran - 31
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-10)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Muataffifin(Part-2)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Ahtiyaat aur aitimadad
 SAVE
   
   03-05-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 10th Tarawih (with Sawal jawab)   
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Zakat k masail
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Nawafil aur Salatuttasbih k fazail
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 10 [Surah Hud & Surah Yusuf] SAVE
Moulana A.Alim Faruqi db
Kamyab Aashiq e Rasul kese bane?
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 7 (with Sawal jawab)  
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Maut ki tayyari
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Tafsir e Surah Aale Imran - 30
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-9)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  Muataffifin
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Aadab e Majlis (Part-4)  
 SAVE
   
   02-05-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 9th Tarawih (with Sawal jawab)  
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Zakat ka falsafa
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Tilawat e Quran k Fazail w masail
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 9 [Surah Tawba & surah Yunus]
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 6 (with Sawal jawab)  
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Fitno ki 72 nishaniya
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 29
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-8)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e  inshiqaq(Part-2) SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Aadab e Majlis (Part-3) 
 SAVE
   
   01-05-2020 
   
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 8th Tarawih (with Sawal jawab) 
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Namaz k Fazailw Fawaid (Part-2)
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab   
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 8  [Surah Al Anfaal & Surah Tawba]
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 5 (with Sawal jawab) 
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Jism aur Ruh me se kon afzal hai?
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 28
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-7)  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e inshiqaq
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db 
Gutagu k aadab
 SAVE
   
   30-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 7th Tarawih (with Sawal jawab)
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Namaz k Fazailw Fawaid
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab  
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 7 [Surah Al Anfaal]
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 4 (with Sawal jawab)
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Deen kise kehte hai?
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 27
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-6)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Buruj
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db 
Aadab e Majlis (Part-2)
 SAVE
   
  29-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 6th Tarawih (with Sawal jawab) SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Namaz ka falsafa
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online sawal jawab 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Khulasa e Tarawih - part 6
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 2 (with Sawal jawab)
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Islam me pure pure dakhil ho jao
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 26
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-5)    
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Taariq
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db  
Aadab e Majlis (Part-1)
 SAVE
   
  28-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Bayan after 5th Tarawih
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db   
Islam ki buniyad 5 chizo pr (Part-2)
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online sawal jawab
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Khulasa e Tarawih - part 5
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Tafsir e Surah Tagabun - 2
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Deeni Sawal jawab 
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Kamil Momin kon?
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Tafsir e Surah Aale Imran - 25  SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-4)   
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Aa'la
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db  
Ahsaan pr Shukriya ada kare
 SAVE
   
   27-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db  
Bayan after 4th Tarawih
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db  
Islam ki buniyad 5 chizo pr
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online Sawal Jawab 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Chothi  tarawih ka khulasa  SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Tafsir e Surah Tagabun - 1
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Deeni Sawal jawab
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Imaan e Kamil ki 4 alamat
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-3)  
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 24
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Surah Gashiyah
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db  
Narmi - aik akhlaqi pehlu
 SAVE
   
   26-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db 
Tauheed w dusre aham aqaid & Insaan ki pedaish
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Roze me kin kaamo ko kare
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online Sawal Jawab
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Tisri tarawih ka khulasa
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 23
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Surah Munafiqun(Part-3) 
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi  db
Gaflat kese dur kare?
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part-2) 
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Kamyab Hafiz e Qura'an
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Surah Fajr (part:2) 
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db 
Taarif ka Islamic mizaz
 SAVE
   
  25-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db
Bayan after tarawih
 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db
Roze me kin kaamo ko na kare
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal Jawab
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Dusri Tarawih ka khulasa
 SAVE
Qari Rashid Ajmeri db 
Surah Aale Imran - 22
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db
Surah Munafiqun(Part-2)
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Apni Niyat durust kare
 SAVE
Moulana Khalil Randeri db
Shamail e Muhammadia (Part:1)
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Surah Fajr (part:1)
 SAVE
Mufti Faruq Barodvi db
Husne akhlaq ki ahmiyat
 SAVE
   
  24-04-2020 
Mufti Saeed Palanpuri db
Bayan After tarawih  24-03-2020  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Dusri Tarawih ka khulasa 24-03-2020  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
Pehli Tarawih ka khulasa   23-03-2020  SAVE
Qari Rashid Ajmeri db
Surah Aale Imran - 21   24-03-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah Inshirah  24-03-2020
 SAVE
Mufti Salman Mansurpuri db 
Surah Munafiqin - 1  24-03-2020  SAVE
Mufti Juned Indori db
Ramazan ki tayyari   24-03-2020
 SAVE
  DAY - 19 
Mufti Salman Mansurpuri db
Kamyab Mufti 15-04-2020  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
Online Sawal jawab ki majlis - 17   15-04-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e al Qariah 15-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Dil ki safai aur Maut ki Yaad 15-04-2020  SAVE
   
  DAY - 18 
   
Shaikh Hanif Luharvi db  
Dajjal ka tazkirah 14-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
Online Sawal jawab ki majlis - 16 14-04-2020
 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Istiqbale Ramazan 14-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Asr   14-04-2020
 SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Juwa,Satta,Zina ki mazammat   14-04-2020
 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 17  14-04-2020   
 SAVE
   
  DAY - 17 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Gunah k nuqsanaat 13-04-2020 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online Sawal jawab ki majlis - 15   13-04-2020 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Ilm - Insaan ka imtiyaaz   13-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah Humazah  13-04-2020 SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Pet ki Hifazat   13-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 16  13-04-2020  
 SAVE
   
  DAY - 16 
Shaikh Hanif Luharvi db
Kamyab Zaujain   12-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Kamyab Aalime Deen   12-04-2020
 SAVE
Mufi Tahir Surti db
Kamyab Taajir   12-04-2020
 SAVE
Mufti Hifzurrehman Simlaki db
Kamyab Talibe Ilm   12-04-2020
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Ruhaaniyat aur maaddiyat  12-04-2020
 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Islam ka Nizame Taharat   12-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah Naas   12-04-2020
 SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Kaan ki Hifazat   12-04-2020
 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 15  12-04-2020 
 SAVE
   
 DAY - 15 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Allah k Nabi SAW ki na frmani ka wabal  11-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 14  11-04-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Kamyab Walida (Ideal mother) 11-04-2020 SAVE
Mufti Umar Aabdidin Qasmi
Awlaad ko kamyab student kese banaye?  11-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Kamyab ustaze Maktab (Ideal maktab teacher)  11-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Aankho ki hifazat   11-04-2020
 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 14  11-04-2020  SAVE
   
  DAY - 14 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Maut ki haqiqat  10-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 13     10-04-2020 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Aik Momin dusre momin k liye aaina hai    10-04-2020  SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah Falaq   10-04-2020 SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Zuban ki hifazat   10-04-2020 SAVE
   
  DAY - 13 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Is ummat pr Allah k inaamat( Bayan on 15th Shaban)  09-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 12   09-04-2020
 SAVE
Moulana Abbas Sarigat db 
Kamyab Imam e Masjid (part-2)    09-04-2020   SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Gibat - aik akhlaqi bimari   09-04-2020
 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Shabe Qadr me kinki magfirat nahi hoti   09-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli dbTafsir e Surah e  Ikhlas   09-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Kamyab walid(Ideal father)   09-04-2020
 SAVE
Moulana Khizar dbZingadi kese guzare - 13   09-04-2020  
 SAVE
   
  DAY - 12 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Fitne aur uska ilaj    08-04-2020   SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 11   08-04-2020   SAVE
Moulana Abbas Sarigat db
Kamyab Imam e Masjid (part-1)   08-04-2020   SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Apni Zaat se Islah ki ibtida kare   08-04-2020   SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Lahab   08-04-2020   SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Islam me sar w Dimag ki hifazat   08-04-2020   SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 12   08-04-2020 
 SAVE
   
   DAY - 11 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Allah se mangne ka tariqa  07-04-2020 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Bayan on 15h Shaban   07-04-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Aakhirat ki tayyari 07-04-2020 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Ajwa khajur, Zamzam, Sirka - Fazail w Fazaid  07-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Nasr  07-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Sharm w Haya - Imaan ka aham shoba 07-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 11   07-04-2020
 SAVE
   
  DAY - 10
 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Anaaniyat ko khatam kre   06-04-2020   SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 10  06-04-2020   SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Maango to sirf Allah se maango   06-04-2020   SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Kafirun (Part-2)  06-04-2020   SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Aap SAW k akhlake karimana   06-04-2020   SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 10   06-04-2020 
 SAVE
   
  DAY - 9
 
Shaikh SUlaiman Moola db
Special  bayan on 15th Shaban 05-04-2020 SAVE
Shaikh Hanif Luharvi db 
Taqdir w Tadbir   05-04-2020 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 9    05-04-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Insaniyat k khairkhwah bano   05-04-2020 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Anjir w Zaitun - Fazail w Fawaid   05-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Tafsir e Surah e Kafirun (Part-1)   05-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Shariat ka mijaz Aasani hai   05-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 9    05-04-2020
 SAVE
   
  DAY - 8 
   
Shaikh Hanif Luharvi db 
Apne rab se taubah kare   04-04-2020 
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 8  04-04-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Apne aamal durust kare   04-04-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Kauther(Part-2)  04-04-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Gusse ka nabwi ilaj   04-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 8    04-04-2020 SAVE
   
 DAY - 7
 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Apne rab se taubah kare   03-04-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 7   03-04-2020     SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Aaqa SAW ki chand qimti duaye(Part-2) 03-04-2020  
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah e Kauther(Part-1) 03-04-2020    SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Shariat ki nazar me guse ki haqiqat 03-04-2020  
 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 7   03-04-2020   
 SAVE
   
  DAY - 6
 
Shaikh Hanif Luharvi db  
Tin mahbub chize (part-2)        02-04-2020   SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 6       02-04-2020   SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db 
Aaqa SAW ki chand qimti duaye      02-04-2020
 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Corona k khauf pr kese kabu paye ?      02-04-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Maoon      02-04-2020 
 SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Miyana rawi - Islami shriat ka imtiyaz   02-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db 
Zingadi kese guzare - 6   02-04-2020   
 SAVE
   
 DAY - 5 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Tin mahbub chize   01-04-2020  SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online Sawal jawab ki majlis - 5    01-04-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db 
Hidayat w Barkat    01-04-2020     SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah Quraish      01-04-2020  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera db
Sabr w Shukr - Allah tak pahunchne k do raste 01-04-2020 (new) SAVE
Mufti faruq Barodvi db 
Burdbari aur Quwwate bardasht - Islahe Muasharat ka ahm pehlu(Part-2) 01-04-2020 SAVE
Moulana Khizar db 
Zingadi kese guzare - 5   01-04-2020   
 SAVE
   
 DAY - 4 
Shaikh Hanif Luharvi db  
Tauheed w Risalat   31-03-2020    SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db  
Online Sawal jawab ki majlis - 4  31-03-2020    SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Shahad k fazail w khawas 31-03-2020    SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db 
Corona k daur me wuzu ki ahmiyat 31-03-2020    SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db  
Tafsir e Surah Feel - (part-2)  31-03-2020    SAVE
Mufti faruq Barodvi db 
Burdbari aur Quwwate bardasht - Islahe Muasharat ka ahm pehlu 31-03-2020    SAVE
Moulana Khizar db   
Zingadi kese guzare - 4   31-03-2020  
 SAVE
   
  DAY - 3
 
Shaikh Hanif Luharvi db 
Allah kimuhabbat  30-03-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db 
Online Sawal jawab ki majlis - 3   30-03-2020
 SAVE
Mufti A.Rehman Mangera  db
Social media ka istimal kese kre?  (Par-2)  30-03-2020
 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db Corona - Rahmat ya Zahmat? 30-03-2020
 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db 
Tafsir e Surah Feel - (part-1) 30-03-2020
 SAVE
Mufti faruq Barodvi db  
Islahe Muasharat ka matlab kya hai? 30-03-2020
 SAVE
Moulana Khizar db  
Zingadi kese guzare - 3   30-03-2020   SAVE
   
  DAY - 2 
   
Shaikh Hanif Luharvi db
Aap SAW ki tin qimti nasihate  29-03-2020 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 2    29-03-2020 SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Kisi bhi haal me tawakkul ka daman na chore  29-03-2020 SAVE
Moulana Asif Bombaywala db
Tibbe Nabwi SAW ki ahmiyat 29-03-2020 SAVE
Mufti Mahmud Bardoli db
Moujuda halaat me parhne k chand wazaif  29-03-2020 SAVE
Mufti faruq Barodvi db 
Islami shariat ka imtiyaz (Islahe muasharah series-2) 29-03-2020 SAVE
Moulana Khizar db 
Zingadi kese guzare - 2   29-03-2020 
 SAVE
   
  DAY - 1
 
Shaikh Hanif Luharvi db
Online majlis - 1  28-03-2020
 SAVE
Shaikh A.Rahim Limbada db
Online Sawal jawab ki majlis - 1  28-03-2020  SAVE
Moulana Salahuddin Saifi db
Corona virus k ayyamme waqt kese guzare?  28-03-2020  SAVE
Mufti A.Rehman Mangera
Social media ka istimal kese kre?(Part-1)  28-03-2020  SAVE
Mufti faruq Barodvi db
Do anmol neemate - Sihat w Fursat(Islahe muasharah series-1) 28-03-2020 SAVE
Moulana Khizar db
Zingadi kese guzare - 1   28-03-2020  SAVE