Mo.Abbas Sarigat
 DATE DETAILS SAVE
   
10-09-2017 Dawat ka kaam krne wale nawjawano se khitab-Dadhal SAVE
 09-09-2017 Musibat k waqt sabr-Dadhal   SAVE
 08-09-2017 Akabire Deoband-Jumuah bayan-Dadhal  
 SAVE
 06-09-2017 5 qimti nasihate-Piraman 
 SAVE
 05-09-2017 Apni galti ka aitiraf kre-Dadhal
 SAVE
 03-09-2017 Jaha bhi raho Allah se darte raho-Dadhal 
 SAVE
 03-09-2017 Shukr ki ahmiyat-Dadhal    SAVE
 02-09-2017  Eidul adha bayan-Dadhal 
 SAVE
 01-09-2017 Seerate Ibrahim al-Dadhal 
 SAVE
   
18-06-2017
 Cambridge   
 SAVE
 22-03-2017 Tafsir e Surah Mujadala- part-1   
 SAVE
 10-03-2017 Seerate Umar rd-Newtown-Johannisburg 
 SAVE
 15-02-2017 Tafsir e Surah Mursalat - part 2 - Johannisburg    SAVE
 08-02-2017 Tafsir e Surah Mursalat - part 1 - Johannisburg    SAVE
01-03-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 3 - Johannisburg  
 SAVE
22-02-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 2 - Johannisburg  
 SAVE
15-02-2017 Tafsir e Surah Dahar - part 1 - Johannisburg  
 SAVE
08-02-2017Tafsir e Surah Qayamah - part 3 - Johannisburg
 SAVE
03-02-2017Jumuah bayan-Fordsburg
 SAVE
01-02-2017 Tafsir e Surah Qayamah - part 2 - Johannisburg   SAVE
25-01-2017 Tafsir e Surah Qayamah - part 1 - Johannisburg 
 SAVE
07-01-2017 Aap SAW ki 5 nasihate-Dadhal  07-01-2017  SAVE
06-01-2017 Fazaile Jumuah-Godhra 06-01-2017  SAVE
05-01-2017 Waqt ki ahmiyat-Diwa 05-01-2017  SAVE
04-01-2017 Bada banne se parhez karo - Siludi 04-01-2017  SAVE
03-01-2017 Nikah bayan-Dadhal 03-01-2017  SAVE
01-01-2017 Jama masjid-Dadhal 01-01-2017  SAVE
   

Comments