MO-ABRAR-SB


Hazrat Moulana Saiyad Abrar Ahmed sb Dhulyawi (R.A)
(FORMER SHAIKHUL HADIS IN FALAHE DARAIN-TADKESAR &
KHADIME KHAS OF SHAH WASIYULLAH SB RA& KHALIFA OF QARI tAYYIB SB RA)

 DETAIL  ONLINE  SAVE


SAVE
Takleeqe insan aur tarbiyate rab LISTEN
SAVE
Ramazan--me-karne-k-kaam LISTEN SAVE
Iman-and-yaqeen LISTEN SAVE
Ilme-deen-ki-ahmiyat LISTEN SAVE
Ilm-aur-marifat
LISTEN SAVE
Insaan-ka-qalb-aur-Ruh LISTEN SAVE
Ae-insaan-tuje-kis-chiz-ne-rab-se-dhoke-me-daal-dia-hai LISTEN SAVE